Condicions de contractació

El present document descriu les condicions amb què www.kine.org, ofereix l'accés als nostres serveis com a usuari de la informació aquí proporcionada. Si té algun dubte sobre aquests condicions generals de contractació, si us plau indiqueu-nos a: centro@kine.org

La pàgina www.kine.org, es titularitat de LUIS SANTIAGO ALMAZÁN, amb N.I.F. 37651578-A, on el domicili social es troba a Barcelona, C/ DE LES CAROLINES, 13 - 08012 BARCELONA, Telèfon 934153495

La utilització dels serveis en www.kine.org, suposen l'acceptació de les següents Condicions Generals de Contractació:

1.- Aceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

  1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar (Únicament poden contractar els serveis aquells Usuaris Registrats majors de setze (16) anys i que disposin de capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Contractació, si bé per a majors de 16 anys però menors d'edat, a efectes del pagament dels Serveis haurà de comptar amb la deguda autorització de qui en tingui la pàtria potestat o tutela).
  2. Que ha llegit i accepta els presents Condicions Generals de Contractació i la política de privacitat, dels quals en els successius seran denominades les "Condicions Generals de Contractació".

2.- Modificació de les Condicions Generals de Contractació

www.kine.org, podrà modificar les condicions generals de contractació notificant-ho als usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de www.kine.org. Totes les condicions generals de contractació modificades entraran en vigència automàticament al moment de la seva publicació; sempre i quan, no obstant, modificacions substancials de les condicions generals de contractació entrin en vigència trenta (30) dies després de l'enviament d'un avís a l'Usuari, ja sigui per correu electrònic des centro@kine.org a la seva adreça de correu electrònic que estigui registrada en www.kine.org, oa través d'altres mitjans, inclosos, entre d'altres, anuncis, missatges o un altre tipus d'avís que sigui visible al lloc web de www.kine.org. Vostè accepta realitzar tot i qualsevol arranjament necessari perquè vostè (i no el seu filtre de correu electrònic no desitjat) pugui rebre tots els missatges de correu electrònic des d'aquesta adreça de correu electrònic. El seu ús continu del Servei implicarà la seva acceptació de les modificacions. Les darrers condicions generals de contractació es publicaran a la web, i vostè sempre ha de revisar-los abans de fer servir el portal.

En tot cas, les condicions aquí contingudes tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquestes condicions generals de contractació s'haurà d'abstenir d'utilitzar el portal i / o els serveis de www.kine.org.

www.kine.org es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de registre de usuariol o de cancel·lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això generi algun dret a indemnització o rescabalament.

3.- Definicions

El "Usuari" és tota persona que utilitzi els nostres "Serveis" en línia com a alumne i tingui la capacitat de comprendre i acceptar els "condicions generals de contractació" dels mateixos.

El "Professor" és un expert que ha estat seleccionat per www.kine.org, cadascun d'ells han acreditat les seves professions i estan capacitats per a l'ús de la plataforma així com en estratègies de comunicació virtual, amb l'objectiu d'assegurar la qualitat del servei.

4.-Serveis

www.kine.org, és una plataforma de cursos que ofereix formació, d'acord amb una metodologia didàctica pròpia que aconsegueix una formació contínua i enfocada.

Per poder fer ús dels serveis l'usuari haurà, registrar-se i fer clic a l'opció "Comanda amb obligació de pagament", fer el pagament i emplenar el formulari de registre acceptant les presents Condicions Generals de Contractació i Avís Legal.

Cal complir amb els requisits exigits en el curs per poder registrar-se i accedir als cursos. Les dades poden ser modificats en l'apartat "perfil", un cop registrat.

Els registres inactius seran eliminats si www.kine.org, ho considera necessari.

La informació que recollim és utilitzada exclusivament per www.kine.org. La informació personal mai serà cedida. En registrar com a usuari del portal, establirà un nom d'usuari i una contrasenya per accedir al seu compte d'Internet. Vostè és responsable de mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari, la contrasenya i les dades del seu compte; a més, no pot compartir aquesta informació ni el seu compte amb ningú, i serà l'únic responsable de tots els actes o les omissions en relació amb el seu compte. Notificarà immediatament a www.kine.org qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya o el seu compte.

L'usuari accepta mantenir actualitzada la seva informació de contacte i facturació (que inclou, entre altres dades, la seva adreça de correu electrònic), i complir amb tots els procediments de facturació, que inclouen subministrar informació de facturació legal i precisa per als comptes actives de www.kine.org i actualitzar-la.

5.-Preus i  Mitjans de Pagament

El preu assenyalat en la pàgina web és preu total, l'IVA no és imputable a la formació. El preu inclou exclusivament la formació, i el material bàsic per al seguiment del curs, sent potestat del professor l'aportació del material afegit.

El pagament es pot realitzar de dues maneres:

  1. Per transferència
  2. Per targeta de crèdit

La matriculació que es realitzi serà individual i intransferible per a cada persona i cada curs.

No podrà dur-se a terme la matriculació un cop finalitzada la primera classe de cada curs.

Formalitzada la matriculació, www.kine.org, comprovarà el pagament efectiu del preu del curs que s'hagi matriculat l'usuari, reservant-se el dret de cancel·lar el curs  si aquest abonament no es fes efectiu en els deu dies següents a la matriculació.

6.- Desenvolupament dels Cursos.

www.kine.org es reserva el dret a retardar i / o cancel·lar l'inici d'un curs, si el nombre d'alumnes registrats en el mateix no garanteix la qualitat mínima del curs. Aquesta decisió serà comunicada als afectats amb un termini mínim de deu dies d'antelació, procedint-se a la devolució de l'import abonat, si així ho requereix l'interessat, o bé se li oferirà un possible canvi.

Els cursos oferts a www.kine.org són vàlids en les dates indicades.

www.kine.org">www.kine.orges reserva el dret a denegar l'accés als cursos contractats a aquells participants que mostrin un comportament que afecti al normal funcionament de la classe, i realitzin activitats que infringeixin el seu codi de conducta, com ara:

- La difusió, sense l'autorització oportuna, dels materials facilitats en la realització dels cursos.

- L'ocupació del nom d'usuari i clau d'accés personal i intransferible per més d'una persona al mateix temps, causant clar frau a l'empresa.

- La realització d'activitats que violin els drets de propietat intel·lectual de LUIS SANTIAGO ALMAZÁN.

- La manca de respecte a la persona i a les idees.

- Falta de respecte a l'autoritat del professor.

- Utilització de la classe per a un fi diferent al previst.

7.- Dret de resolució.

www.kine.org">www.kine.org, pot modificar els cursos per raons excepcionals, i sempre seran notificats els canvis amb dret a devolució, si escau.

L'usuari disposarà d'un termini de catorze dies per resoldre la contractació realitzada. No obstant això, donada la naturalesa de l'objecte del present contracte, si la contractació es realitzés tres dies abans de la iniciació del curs, l'usuari únicament podrà exercir el seu dret de resolució fins al dia d'inici del mateix, sense perjudici de la reclamació de danys i perjudicis que se li haguessin pogut ocasionar.

Així mateix, www.kine.org">www.kine.org podrà procedir a la resolució del contracte si no s'efectua per l'usuari el corresponent pagament.

La devolució dels imports es realitzarà en un termini màxim de 30 dies des que s'exerceixi el dret de desistiment i en el mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar el curs tret s'esculli un altre mitjà de pagament diferent.

8.- Exoneració de Responsabilitat

www.kine.org">www.kine.org no assumirà cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les presents condicions generals, si tal manca d'execució o retard resultés o fos conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït admès com tal per la Jurisprudència.

9.-Conducta del Usuario

Com una condició indispensable per a l'ús dels "Serveis", "l'Usuari" s'obliga davant www.kine.org a no utilitzar aquests "Serveis" amb qualsevol fi que sigui il·lícit i/o il·legal, estigui prohibit per les lleis generals, o bé pels presents "Condicions Generals de Contractació".

Els "Serveis" es presten de manera individual per a ús personal de cada "Usuari". El "Usuari" es compromet a utilitzar els "Serveis" només per la seva orientació i informació. Qualsevol ús dels "Serveis" amb fins comercials, de lucre o de revenda està expressament prohibit.

El "Usuari" és l'únic responsable per tots els actes o omissions que es realitzin amb el seu accés al Portal de www.kine.org incloent els continguts de les transmissions realitzades a través de les mateixes. Com a exemples enunciatius no limitatius, "l'Usuari" es compromet a:

No utilitzar els "Serveis" en connexió amb enquestes, concursos, esquemes piramidals, cadenes de correu, missatges brossa, missatges massius o qualsevol altra duplicació expressa de missatges no sol·licitats.

No difamar, ofendre, abusar, coercionar, cohesionar, amenaçar o enganyar a tercers, o violar els seus drets.

No publicar, distribuir o disseminar cap material o informació inadequada, difamatòria, il·legal o indecent.

No publicitar o oferir en venda cap bé o servei amb qualsevol fi que no sigui estrictament personal.

No recopilar o recol·lectar informació sobre tercers, incloent adreces de correu electrònic, sense el consentiment dels seus titulars.

No crear identitats falses, adulterar o fingir adreces de correu electrònic o capçaleres, o atemptar de qualsevol manera al enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent originador d'un missatge.

No fer servir, descarregar, copiar o brindar accés a favor de terceres persones a la informació concernent a qualsevol dels directoris que inclouen informació sobre el "Usuari" o terceres persones continguts en els "Serveis".

No transmetre qualsevol material que contingui virus, 'trojan horses', cucs, bombes programades, 'cancelbots', o qualsevol altre tipus de codis informatius o programes nocius.

No transmetre qualsevol material que pugui infringir els drets de propietat intel·lectual de tercers, els drets de qualsevol tipus de tercers, incloent marques registrades o protegides, o dels quals no es compti amb els drets necessaris per la seva possessió, ús o transmissió.

No interferir o irrompre en les xarxes connectades a aquest servei, o violar les regulacions, polítiques i procediments d'aquestes xarxes.

No intentar obtenir accés no autoritzat al servei, sistemes computacionals o xarxes connectades al servei, a través de l'alteració, furt o rastreig de contrasenyes o per qualsevol altre mitjà.

No interferir amb l'ús i gaudi del servei de tercers, o de serveis similars.

www.kine.org, té el dret de supervisar, revisar, retenir o qualsevol informació necessària per complimentar qualsevol requeriment legal o judicial, o per obligar a un "Usuari" a complir amb els "Condicions Generals de Contractació".

10.-Limitación de Responsabilidad

La informació i els serveis inclosos mitjançant els "Serveis" poden incórrer en inexactituds o errors tipogràfics. Alguns canvis són realitzats en conseqüència periòdicament. www.kine.org, pot realitzar modificacions i actualitzacions als "Serveis" en qualsevol moment.

www.kine.org, no garanteix que els "Serveis" es vagin a prestar de manera ininterrompuda o lliure d'errors, ni que les falles hagin de ser corregides, ni que els "Serveis" o els servidors que els fan possibles estiguin en tot moment lliures de virus o components perjudicials. www.kine.org no garanteix resultats puntuals o com cal com a producte de l'ús dels "Serveis" o els materials i continguts que a través dels mateixos s'ofereixen www.kine.org no garanteix que l'ús o els resultats de l'ús dels " Serveis "o els materials i continguts que a través dels mateixos s'ofereixen siguin exactes.

El "Usuari" accepta explícitament que www.kine.org no serà responsable sota cap circumstància, per l'accés no autoritzat als "Serveis" ni per l'alteració de la seva informació o transferència, ni per qualsevol material enviat, emmagatzemat o rebut, ni per qualsevol transacció efectuada a través dels "Serveis".

El "Usuari" accepta explícitament que www.kine.org no serà responsable sota cap circumstància cap amenaça, ofensa, perjudici, obscenitat, difamació o enviament i recepció de materials d'aquestes mateixes natures o il·legals, així com per cap conducta que qualsevol tercer present, ni pels drets de tercers perjudicats, incloent els drets de propietat intel·lectual. En particular el "Usuari" accepta explícitament que www.kine.org no serà responsable sota cap circumstància cap contingut enviat, emmagatzemat o transmès per tercers a través dels "Serveis".

www.kine.org, permanece ajeno a los tratos entre nuestros usuarios y profesores. Por esto, en el caso que usted tenga una disputa con uno o más usuarios, usted libera a www.kine.org">www.kine.org (y a nuestros agentes, afiliados, representantes, directores y empleados) de toda responsabilidad, demandas, reclamación de daños y perjuicios de cualquier tipo y naturaleza, conocida y desconocida, relacionados con la disputa.

11.-Indemnització

"l'Usuari" accepta expressament que mantindrà a www.kine.org, patrocinadors, subsidiàries, afiliats, representants, oficials i empleats lliures de tot mal, demanda, dany o reclam, així com a indemnitzar per qualsevol d'aquests motius, incloent honoraris raonables d'advocats, per qualsevol acció que tercers puguin voler iniciar, o derivats dels mateixos, com a conseqüència de l'ús dels "Serveis", o de no compliment dels "Condicions Generals de Contractació"

12.-Llicència i Drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

Tots els drets de propietat industrial i / o intel·lectual sobre la Plataforma, així com de qualssevol ampliació, millora o modificació de la mateixa, i sobre la marca, són de propietat exclusiva de www.kine.org, de manera que el usuariol no podrà utilitzar o registrar al seu nom qualssevol patents, marques o altres signes distintius dels que www.kine.org, sigui titular, i no podrà modificar, reproduir, distribuir ni comunicar públicament o posar a disposició de tercers la Plataforma o la marca, excepte en els supòsits expressament previstos en el present Contracte i sempre que ho autoritzi expressament i per escrit www.kine.org.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a www.kine.org, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

www.kine.org, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas www.kine.org, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de www.kine.org.

13.- Concessió de drets

Anunciant o transmetent informació al portal www.kine.org, Vostè concedeix automàticament a www.kine.org, el dret d'usar, reproduir, modificar i distribuir aquesta informació en relació amb el funcionament del lloc.

14.-Característiques del document

Aquest document en què accepta les condicions s'arxiva en el nostre sistema informàtic. Té accés durant un mes a les nostres dades i l'usuari pot imprimir-lo i guardar-lo al PC.

15.- Reclamacions

Disposem de fulls de reclamacions, si ho requereixen, envia'ns un correu electrònic a centro@kine.org">centro@kine.org

16.- Privacitat i Protecció de Dades Personals

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals seran incloses en els nostres fitxers, el responsable del qual, és LUIS SANTIAGO ALMAZÁN amb la finalitat de donar-li d'alta com a usuari, tramitar i atendre les seves consultes, poder contactar amb vostè, l'emissió dels certificats acadèmics que siguin procedents, el seu enviament a l'adreça indicada, i, si escau, realitzar la gestió de facturació, comptable i fiscal preceptiva.

Si no manifesti el contrari, el titular de les dades consent expressament el tractament autoritzat total o parcial d'aquestes dades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment indicats.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions i l'enviament de les seves dades, vostè consent en l'esmentat tractament així com, si és el cas, en la comunicació de les seves dades als professors de www.kine.org, a efectes d'atendre i respondre a les consultes que formuli.

Així mateix, mitjançant la facilitació de les seves dades, autoritza a www.kine.org SL a posar-se en contacte amb vostè per mitjans electrònics, tant per correu electrònic com mitjançant les xarxes socials, per tal de comunicar-li les respostes a les seves consultes així com arribar informació comercial, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les seves dades personals recollides per www.kine.org gaudiran de la protecció adequada conforme al que estableix el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que desenvolupa l'article 9 de la LOPD.

Per mitjà de l'acceptació de les presents clàusules, Vostè garanteix que les dades i informacions proporcionades a www.kine.org, són seus; en cas contrari, vostè garanteix disposar del consentiment exprés i / o poder de representació suficient dels titulars de les dades i informacions per a la seva comunicació a www.kine.org., amb l'objecte que puguin ser incorporats als nostres fitxers en les condicions i amb les finalitats establertes en el present clausulat.

En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades per correu electrònic a l'adreça: centro@kine.org">centro@kine.org

www.kine.org">www.kine.org, informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies ni a col·laboradors o socis, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part de l'usuari.

L'usuari garanteix que les dades personals proporcionades a www.kine.org són certes i correctes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes.

17.- Enllaços a altres llocs d'Internet

Les pàgines d'Internet de www.kine.org poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de www.kine.org o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés www.kine.org

18-Nulitat de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquests condicions generals de contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint els condicions generals de contractació en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

19-Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb els presents condicions generals de contractació, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

20.-Legislació Aplicable i Jurisdicció.

Aquestes Condicions Generals de Contractació s'interpretaran de conformitat amb la legislació vigent a Espanya en aquest sentit, que s'aplicarà a qualsevol assumpte no previst en el mateix. En cas de disputa, els tribunals competents seran els de Barcelona.

La Llengua de contractació és l'Espanyol.

Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.