Política de Xarxes Socials

1.  Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de LUIS SANTIAGO ALMAZÁN, a la xarxa social

De conformitat al deure informació establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) LUIS SANTIAGO ALMAZÁN, en endavant el Responsable vol posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d' aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE . L'accés i l'ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu .

2.  Dades de menors d' edat o incapaces

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l' accés i l' ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE . Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, el RESPONSABLE adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i l'ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE , . aquest quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços, i aquesta responsabilitat serà dels seus representants legals en cada cas.

3.  Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a Les Carolines, 13 - 08012 Barcelona (Barcelona) , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE , en aquesta xarxa social, sens perjudici dels tractaments de què és responsable l' entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

4.  Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir-vos informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, comunitats socials o qualssevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

L' usuari és lliure d' utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l' usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquests fins, no l'haurà d'utilitzar ni proporcionar dades personals .

A través d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a aquesta política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualsevol contingut publicat per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5.  Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE, tingui previst la realització de cessions comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l' usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6.  Altres tercers prestadors de serveis

El RESPONSABLE, adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

7.  Qualitat de les dades

El RESPONSABLE adverteix a l'usuari que, tret de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

8.  Drets que assisteixen a l'interessat:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d' accés , rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades ia la limitació o oposició al tractament .

Dret a presentar una reclamació davant de l' Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

9.  Una altra informació d' interès

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir-hi periòdicament a fi de mantenir-se actualitzat.

L' usuari pot contactar amb el RESPONSABLE , mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant

de les següents adreces i dades de contacte:

LUIS SANTIAGO ALMAZÁN

centro@kine.org

Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa .

Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.