Intervenció Familiar Sistèmica Formació Bàsica en Teràpia Familiar

— Modalitat Online —

Nivell 1 - Formació Bàsica

Postgrado de 200 hores

Edición permanente

Formació Bàsica en Teràpia Familiar

— Modalitat Online —

Postgrado de 200 hores  -  Edición permanente
Inici del curs quan
l'alumne es matricula

KINE Centre de Teràpia Familiar i de Parella
CURS 0NLINE – INTERVENCIÓ FAMILIAR SISTÈMICA

NORMES I CONSIDERACIONS 

 1. La durada total del curs és de 18 mesos.
 2. No obstant això, l'alumne pot sol·licitar escurçar a un mínim d'1 any o allargar a un màxim de 3 anys.
 3. Cada un dels quatre Blocs de què consta el curs han de realitzar-se en la data prevista. Dins de cada bloc, l'alumne/a pot modificar les dates de lliurament de les activitats, avançant-o retrasándolas en funció de l'ritme que desitgi portar. No obstant això, les Avaluacions Teòriques i Pràctiques cal fer-les dins el període de les dates indicades, l'alumne NO LES POT ENDARRERIR. Si no es realitza cada Bloc en la data prevista, l'alumne pot demanar una pròrroga i se li concedirà 15 dies per Mòdul i 15 dies per a l'Avaluació Teòric-Pràctica, havent d'abonar 50 euros per a la reactivació de la Plataforma.
 4. Si transcorregut un mes, l'alumne/a no lliura cap exercici, es bloquejarà la Plataforma i tornar a activar-la comportarà un cost de 20 euros.
 5. L'alumne pot sol·licitar una INTERRUPCIÓ TEMPORAL de el curs d'un màxim de 6 mesos amb un cost de 20 euros. En una segona interrupció, el cost és de 50 euros. Transcorregut el període d'interrupció, si l'alumne vol continuar amb el curs disposarà d'el temps que li quedava quan va sol·licitar la interrupció. Si el temps és superior a l'indicat, l'alumne haurà de tornar a matricular-se des del principi, en cas que desitgi realitzar el curs.
 6. Si l'alumne no realitza els PAGAMENTS en les dates previstes se li bloquejarà l'accés al curs. Al cap de 30 dies se li donarà de BAIXA DEFINITIVA, sempre que no hagi sol·licitat, prèviament, una interrupció temporal del curs.
 7. L'alumne es compromet a lliurar els exercicis en les dates previstes segons el CALENDARI D'EXERCICIS. Si els exercicis no es lliuren en les dates previstes l'alumne no podrà recuperar el temps endarrerit lliurant a la vegada tots els exercicis pendents, ja que el temps de correcció és d'un mínim de 3 dies i d'un màxim de 6 dies. L'alumne haurà d'abonar 20 euros (despeses de reobertura) per poder accedir a aquest exercici ja que la Plataforma es bloquejarà en el moment que no es lliura un exercici en la data prevista i sense causa justificada. Als tres dies de bloquejada la Plataforma, si l'alumne no ha abonat els 20 euros se li donarà de baixa. Tornar a donar-li d'alta comporta una despesa de 50 euros. No es permet realitzar l'exercici mensual en grup, s'ha de fer individualment.
 8. Durant el mes d'agost, per ser un període de vacances, no es corregeixen exercicis pel que l'alumne no pot avançar en el curs.

 9. L'alumne ha d'adquirir dos llibres: TÈCNIQUES DE TERÀPIA FAMILIAR de Minuchin i pescant BARRACUDAS de Bergman.
 10. Si no paguen les quotes en les dates previstes o no es lliuren els exercicis quan s'indiquen, es podrà bloquejar l'accés a la Plataforma Virtual i el tornar a reobrir-comporta una despesa de 20 euros.
 11. Per a l'obtenció del Diploma-Certificat l'alumne ha d'haver PRESENTAT tots els exercicis i realitzades i APROVADES totes les avaluacions.
 12. Si l'alumne suspèn una Avaluació (s'aprova amb una nota de 7 o més) tindrà la possibilitat de fer-ne una RECUPERACIÓ abonant 20 euros. Prèviament, es demanarà a l'alumne presentar un treball abans de repetir l'avaluació. Es faria nota mitjana amb la qualificació obtinguda en l'avaluació anterior. Si la tornés a suspendre podria triar entre tornar a realitzar presencialment al Centre Kine, disposant de més temps, o abonar 70 euros per tornar a obrir-li l'accés a una nova Avaluació. En cas de suspendre-la per tercera vegada, NO rebria el Certificat del curs, ja que seria indicatiu que no ha assolit la capacitació suficient pel que fa als coneixements del mateix. Podria tornar a matricular-se al curs, amb un descompte del 25%, realitzant un altre tipus d'exercicis diferents als que ha realitzat fins al moment.
 13. Un cop l'alumne ha estat donat d'alta en el curs, disposa de tres dies per comprovar que accedeix correctament a totes les seccions del curs. En cas que se li produïssin incidències en l'accés i el Centre Kine no les pogués resoldre perquè la causa estigués en l'ordinador de l'alumne, el Centre Kine procediria a donar de baixa a l'alumne i tornar-li el import que hagués abonat. Passats els tres dies no es farà cap devolució.
Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.