Intervenció Familiar Sistèmica Formació Bàsica en Teràpia Familiar

— Modalitat Online —

Nivell 1 - Formació Bàsica

Postgrado de 200 hores

Edición permanente

Formació Bàsica en Teràpia Familiar

— Modalitat Online —

Postgrado de 200 hores  -  Edición permanente
Inici del curs quan
l'alumne es matricula

Continguts del Programa

BLOC I

MÒDUL 1

APROXIMACIÓ A LA SISTÈMICA
1.1 De l'individu al sistema
1.2 Comunicació analògica i digital
1.3 Incongruència comunicacional

EL SISTEMA FAMILIAR (I)
1.4 Estructura, procés i símptoma
1.5 Aliances, coalicions i triangulació

EL PRIMER CONTACTE AMB LA FAMÍLIA (I)
1.6 La derivació i la seva tipologia

MÒDUL 2

PAUTES CIRCULARS
2.1 Circularitat
2.2 Metacomunicació
2.3 Metaperspectiva i metaidentitat

EL SISTEMA FAMILIAR (II)
2.4 Relacions complementàries i simètriques
2.5 Subsistemes familiars i límits
2.6 Sistemes aglutinats i deslligats

EL PRIMER CONTACTE AMB LA FAMÍLIA (II)
2.7 La Fitxa Telefònica

MÒDUL 3

TEORIA DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ
3.1 Bateson: Observant les diferències
3.2 Elements i Principis de la comunicació humana
3.3 Comunicació corporal: kinèsica i Proxèmica

PATRONS D'INTERACCIÓ
3.4 Puntuació de la seqüència de fets
3.5 Incongruència jeràrquica
3.6 Regles familiars

EL PROCÉS DE LA PRIMERA ENTREVISTA (I)
3.7 Consideracions generals

MÒDUL 4

UNA TEORIA DEL CONTROL
4.1 Wiener: La Cibernètica

TRANSICIÓ I CANVI (I)
4.2 Crisi familiars
4.3 El cicle vital de les famílies

EL PROCÉS DE LA PRIMERA ENTREVISTA (II)
4.4 Etapes de la primera entrevista

BLOC II

MÒDUL 5

PRIMERA I SEGONA CIBERNÈTICA
5.1 La retroalimentació negativa
5.2 La retroalimentació positiva

TRANSICIÓ I CANVI (II)
5.3 Etapes del cicle vital

INTERVENCIÓNFAMILIAR (I)
5.4 L'aliança terapèutica
5.5 Acomodació i Reestructuració

MÒDUL 6

TEORIA DE SISTEMES
6.1 Bertalanffy: Teoria General de Sistemes
6.2 Classificació dels sistemes

CREENCES FAMILIARS
6.3 Els mites en la família

INTERVENCIÓNFAMILIAR (II)
6.4 Veure el problema des d'un altre punt de vista
6.5 Utilitzar metàfores per al canvi

MÒDUL 7

PROPIETATS DELS SISTEMES OBERTS
7.1 Totalitat i Sinergia
7.2 Equifinalitat I Autoorganització

MÉS ENLLÀ DE LA FAMÍLIA NUCLEAR
7.4 Famílies monoparentals i reconstituïdes
7.5 Estils educatius

PRESCRIPCIONS TERAPÈUTIQUES (I)
7.6 Proposar tasques per al canvi
7.7 Prescripcions directes i indirectes

MÒDUL 8

MODELS I ESCOLES EN TERÀPIA FAMILIAR (I)
8.1 Model de Palo Alto
8.2 Escola Estructural
8.3 Teràpia Estratègica

FAMÍLIA I XARXA SOCIAL
8.4 Famílies multiproblemàtiques
8.5 Mapa de xarxa i Ecomapa

PRESCRIPCIONS TERAPÈUTIQUES (II)
8.6 Dobles vincles terapèutics
8.7 Prescripció de no canvi

BLOC III

MÒDUL 9

MODELS I ESCOLES EN TERÀPIA FAMILIAR (II)
9.1 Grup de Milà
9.2 Model transgeneracional

FAMÍLIA SANA I FAMÍLIA DISFUNCIONAL
9.3 Diferències bàsiques

AVALUACIÓ FAMILIAR (I)
9.4 Construcció del genograma
9.5 Estructura, Informació i relacions

MÒDUL 10

NIVELLS LÒGICS: LES PARADOXES
10.1 Russell: Teoria de Tipus
10.2 Autorrefèrencia i recursivitat
10.3 Diferència entre Canvi1 i Canvi2
10.4 La dificultat en cercar noves solucions

INSTRUCCIONS IMPOSSIBLES D'OBEIR
10.5 Teoria del doble-vincle

AVALUACIÓ FAMILIAR (II)
10.6 Pautes per a l'anàlisi d'un genograma
10.7 Circularitat en l'avaluació
10.8 Anàlisi de la demanda

MÒDUL 11

CONFLICTE I DECISIÓ
11.1 Von Neumann: Teoria de Jocs
11.2 Jocs cooperatius i no cooperatius

INDIVIDU I SISTEMA
11.3 Els jocs en la família

AVALUACIÓ FAMILIAR (III)
11.4 Dimensions en l'avaluació
11.5 Escales d'avaluació familiar

MÒDUL 12

SEMBLANCES ENTRE SISTEMES
12.1 Isomorfismes i ressonàncies

TRIANGLES RELACIONALS
12.2 Tríades rígides
12.3 Triangles auxiliars

INTERVENIR EN EL SISTEMA FAMILIAR
12.4 El binomi estabilitat-canvi
12.5 La resistència: una forma de cooperació

BLOC IV

MÒDUL 13

RETROALIMENTACIÓ EVOLUTIVA
13.1 Entropia i Autoorganització
13.2 Estructures dissipatives

PAUTES MULTIGENERACIONALS (I)
13.3 El llibre de comptes
13.4 Lleialtat familiar
13.5 Delegació

L'ESCOLTA PARTICIPATIVA
13.6 La parcialitat multidirigida
13.7 Clarificar i Recapitular

MÒDUL 14

L'APORTACIÓ DE MATURANA
14.1 Sistemes autopoiètics

PAUTES MULTIGENERACIONALS (II)
14.2 Individuación
14.3 Teoria de la inclinació
14.4 Secrets familiars

TREBALLANT AMB SÍMBOLS I METÀFORES
14.5 Rituals terapèutics
14.6 L'escultura familiar
14.7 Narració de contes

MÒDUL 15

LA CIBERNÈTICA DE SEGON ORDRE
15.1 El constructivisme

EL SISTEMA DE CREENCES
15.2 Constructes personals i familiars
15.3 La teoria de l'atribució

LES PREGUNTES COM INTERVENCIÓ
15.4 Preguntes circulars
15.5 Preguntes sobre les excepcions

MÒDUL 16

LA POSTMODERNITAT
16.1 Construccionisme social: La Narrativa
16.2 Morin: El pensament complex

TIPOLOGIA FAMILIAR
16.3 Tipologia de les relacions de Jackson
16.4 Tipologia familiar d'Olson
16.5 Tiplogía familiar de Beavers

L'EXTERNALIACIÓ
16.6 Cosificar el problema

Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.