Intervenció Familiar Sistèmica Formació Bàsica en Terapia Familiar

— Plataforma Zoom —

Nivell 1 - Formació Bàsica

Postgrado de 200 hores

Año académico: 2024-2025

Formació Bàsica en Terapia Familiar

— Plataforma Zoom —

Postgrado de 200 hores  -  Año académico: 2024-2025
Matrícula ObertaData límit: 5 de Setembre 2024

KINE Centre de Teràpia Familiar i de Parella
CURS SEMIPRESENCIAL – INTERVENCIÓ FAMILIAR SISTÈMICA

NORMES I CONSIDERACIONS 

 1. La durada total de la FORMACIÓ és de 18 mesos, en dos anys acadèmics.
 2. HORARI: L'horari de les classes és de 8,45 a 14 hores, per al grup dels matins i de 15,45 a 21 hores per al grup de les tardes. Es demana màxima PUNTUALITAT. A la modalitat Zoom, l'alumne/a ha d'estar activat amb el vídeo mentre duri la classe. No es permeten absències reiterades.
 3. MÒBILS: Els telèfons mòbils hauran d'estar totalment apagats durant les hores de classe.
 4. CANVI DE GRUP: Si per alguna circumstància l'alumne / a no pot assistir a una classe, PODRÀ ASSISTIR, i sempre que hi hagi plaça, a la classe presencial d'un altre grup i amb justificació per escrit. En cas de no poder assistir en un altre grup, haurà de recuperar-la en la modalitat online, abonant 20 euros com a despeses d'alta en aquesta modalitat.
 5. DESCANS: Cada classe té un descans de 20 MINUTS. Es prega respectar, al màxim, dit temps, no sobrepassant.
 6. L'alumne pot sol·licitar una INTERRUPCIÓ TEMPORAL del curs d'un màxim d'1 any. Transcorregut el període d'interrupció, l'alumne s'incorporarà en el punt on el va deixar. Si la interrupció del curs és entre un i dos anys, l'alumne abonarà 50 euros per despeses de reobertura de la Plataforma Virtual. Si el temps és superior a dos anys, l'alumne haurà de tornar a matricular-se des del principi, en cas que desitgi realitzar el curs.
 7. L'alumne es compromet a lliurar els exercicis en les dates previstes segons el CALENDARI D'EXERCICIS. Si els exercicis no es lliuren en les dates previstes o no s'aproven, l'alumne ha de sol·licitar al Professor que li obri l'accés, abonant 20 euros per despeses de reobertura. No es permet realitzar l'exercici mensual en grup, s'ha de fer individualment.
 8. Si no paguen les quotes en les dates previstes o no es realitzen les Autoavaluacions, les Activitats i els Exercicis en les dates que s'indiquen, es podrà bloquejar l'accés a la Plataforma Virtual i el tornar a reobrir-comporta una despesa de 20 euros.
 9. Hi haurà dues avaluacions teoricopràctiques per curs (al febrer i al juny). En cas de no aprovar una avaluació, l'alumne disposarà d'una RECUPERACIÓ (prèviament s'indicarà la data per a la seva realització). En cas de no aprovar l'avaluació corresponent a aquesta recuperació, l'alumne disposarà d'un màxim de 6 mesos per a presentar-se a la ÚLTIMA RECUPERACIÓ possible i haurà d'abonar l'import de 150 euros. En cas de no presentar-se o no aprovar l'última recuperació l'alumne, si vol fer el curs, haurà de tornar a matricular-se al mateix.
 10. Per a l'obtenció del Diploma-Certificat l'alumne ha d'haver presentat tots els exercicis, aprovades totes les avaluacions i l'assistència a totes les classes presencials. Si l'alumne no pot assistir a alguna classe presencial ha de recuperar-la en la modalitat online, abonant 20 euros. Només es permeten dues classes de recuperació online i una tercera amb justificacion per escrit. Si l'alumne no assisteix a mitja classe, recuperarà les hores mitjançant un exercici complementari.
 11. Esporàdicament, es permet absentar de classe amb prèvia autorització i sense que l'absència superi la mitja hora. En cap cas no de manera reiterada.
 12. L'únic DIPLOMA és el que s'atorga per haver finalitzat amb aprofitament la formació de 200 hores i un Certificat de 50 hores al terme de cada quadrimestre.

  

Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.